Sabbath 12/3/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chớ Lấy Danh Ngài Làm Chơi 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The Third Commandment