Sabbath 2/11/12

Bài chia xẻ của Dr. Lilya Wagner: Quyền Phép Của Chúa 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch