Sabbath 2/12/11

Bài chia xẻ của Hà Phương đến từ Điểm Nhóm Greensboro, North Carolina: Cuộc Đời Tin Kính Chúa