Sabbath 2/14/15
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Ba Thập Tự Giá"  
                                                                           

Lễ Tiệc Thánh