Sabbath 2/19/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Vượt Qua Mọi Thử Thách