Sabbath 2/21/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nhận Diện Tiên Tri Giả