Sabbath 2/28/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Giải Pháp Cho Thế Giới Tội Lỗi