Sabbath 2/8/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ tiệc thánh: "Sự Đau Đớn Không Xiết Kể"   

Lễ Tiệc Thánh: