Sabbath 3/10/12

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí: Thế Nào Là Hội Thánh Chết? 

Nhạc: Nguyễn Ngọc Hiển- Duy Ngài Lớn Thay   

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của John Huỳnh: Destined To Be Great