Sabbath 3/20/10

Bài giảng thứ năm trong loạt bài Daniel của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn