Sabbath 3/27/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Lê Toàn Minh: Tình Yêu Cho Tha Nhân