Sabbath 3/28/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Lựa Lời Mà Nói    

Gia-cơ 1:19 - Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;