Sabbath 3/31/12

Bài chia xẻ của Trưởng lão Văn Phú Hòa: Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Daniel Quách: Prayer