Sabbath  3/6/10

Bài giảng thứ tư trong loạt bài về sách Daniel của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Kết Quả Của Sự Hoán Cải