Sabbath 4/10/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Văn Phú Hòa: Quyền Phép Của Kinh Thánh