Sabbath 4/11/09 sermon

Bài giảng lễ Phục Sinh 2009 của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chúa có Thật Sống Lại Không?  

Translation by Joseph Nguyen