Sabbath 4/11/15
Bài chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí: "Món Quà Bình An Của Thiên Đàng"   


Nhạc: "Chúa Hỡi Thứ Tha", Liên Phạm hát
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RiltmT_4SUQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>