Sabbath 4/14/12

Bài chia xe của Nguyễn Minh Trí: Hãy Mang Lấy mọi Khí Giới Của Đức Chúa Trời  

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Jessica Trịnh: Investigative Judgement