Sabbath 4/18/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nhịn Nhục