Sabbath 4/2/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nét Đặc Thù Của Môn Đồ Cơ Đốc