Sabbath 4/21/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chớ Phạm Tội Tà Dâm 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: the Seventh commandment