Sabbath 4/23/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Phục Sinh: Chúa Sống Lại Có Quan Trọng Không?  

Translator: David Quách

Nhạc:

Thiếu Nhi: - Oh, How He Loves You And Me 

                 - Praise To Our Lord Jesus   

Thanh Niên: How Can I Thank To My Loving Savior 

Henry Lê: Ghết-sê-ma-nê 

Thanh Niên: Nơi Đồi Gô-Tha 

Hoàng Yến: Con Đường Chúa Đi / Via Dolorosa 

 

Thanh Niên:  Because He Lives