Sabbath 4/25/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Cầu Thay