Sabbath 4/4/15
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Chúa Giê Su Có Sống Lại Chăng?"    
Translation by Ngọc Liên
                  

Nhạc:
"Ngợi Danh Giê-Hô-Va", Học sinh trường after school.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rbue_4JrHmk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Ghêt-sê-ma-nê", Hợp ca giọng nữ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SVXtSCKIAZU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Con Đường Đau Thương"' Hoàng Yến
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EktctjgMi6Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>