Sabbath 5/16/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chớ Yêu Thế Gian