Sabbath 5/22/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nhận Diện Cái Sừng Nhỏ