Sabbath 5/30/09 Baptism

Hội thánh El Monte đã có phiên nhóm thờ phượng sáng Sa-bát 5/30/09 tại Shrine Expo Center cùng với chương trình truyền giảng Revelation Speaks Peace. Sáu người thuộc hội thành El Monte đã được làm phép Báp-têm trong phiên nhóm này theo thứ tự Timothy Nguyễn, Jennifer Trịnh, Jacqueline Phạm, Matthew Lê, Dũng Nguyễn và Hoa Nguyễn.