Sabbath 5/9/09 sermon celebrating Mother's day

Bài giảng của Mục sư nguyễn Khắc Vinh: Mẹ Là Hình Bóng Của Chúa 

Translation by Nguyễn Thi Ngọc Liên

Nhạc Đặc Biệt:

Quang Trung- Tình mẹ                                   

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Bông Hồng Cài Áo     

Nguyễn Thi Ngọc Liên - Hương Cau