Sabbath 6/11/11

Bài giảng của Mục sư Adophus Garnett: Cast Not Away Your Confidence  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch: "Chớ Bỏ Lòng Dạn Dĩ"