Sabbath 6/12/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Định Ý Thay Đổi Thời Kỳ