Sabbath 6/20/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đức Tin Của Cha Abraham  

Translation by Ngọc Liên