Sabbath 6/26/10

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Ngôi Nhà Xây Trên Đá