Sabbath 6/27/09 sermon

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ