Sabbath 6/4/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Không Ai Ngăn Cản Được  

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong phiên nhóm thanh niên (in English):No One Can Stop