Sabbath 7/10/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Định Ý Thay Đổi Ngày Sa-bát