Sabbath 7/17/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Nơi Thánh Được Thanh Sạch