Sabbath 7/18/09 sermon

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Vì Chúng Ta Có Lòng Biết Ơn