Sabbath 7/2/11

Bài chia xẻ của Trương Lý: Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa Khi Chúa Tái Lâm? 

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của David Quách (in English): Could Have Been A Contender