Sabbath 7/25/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Duong Quang Thoại: Ngươi Mãi Lo Việc Vặt  

Nhạc Đặc Biệt:

Dương Minh Thi: Chúa Là Ánh Sáng Đời Tôi   

Mê Linh: Con Xin Đến Ngay