Sabbath 7/3/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Văn Phú Hòa: Phước