Sabbath 7/31/10

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Biết Việc Lành Mà Không Làm