Sabbath 8/02/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh:
Gảnh Nặng Nơi Chúa