Sabbath 8/13/11

Bài chia xẻ của Schubert Palmer: "Bác sĩ trong gia đình"  

Thông dịch bởi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc:  Yolanda Palmer/ Sinner Man