Sabbath 8/14/10

Bài giảng của Mục sư Ngyễn Khắc Vinh: Thời Kỳ Tiên Tri Dài Nhất