Sabbath 8/20/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Phần Thưởng Cho Môn Đồ Chân Thật  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Rewards For the True Disciple