Sabbath 8/7/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Quyền Lực Của Sự Tha Thứ    

Lễ Tiệc Thánh: