Sabbath 9/11/10

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Ti1l_fnJwM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0Ti1l_fnJwM?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Tôi tưởng nhớ đến ngày 11 tháng 9, 2001 và thấy rằng bất cứ hoạn nạn nào Chúa cũng ở bên cạnh chúng ta.

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chúa Ở Đâu?