Sabbath 9/18/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Sự Điều Tra Phán Xét