Sabbath 9/20/08 Sermon

 Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Ma-ri Đã Lựa Phần Tốt