Sabbath 9/24/11

Bài giảng cuả Mục sư Paul Cho: Chớ Lo Lắng Cho Ngày Mai  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Paule Cho:  What God Requires of you